Oproep aan onze lezers en volgers, help jij ons mee?

Al bijna veertien jaar verzorgt FranekerActueel het nieuws uit Franeker en omstreken. Hiervoor zijn wij afhankelijk van wat wij krijgen toegezonden, wat we vinden of voor worden uitgenodigd. Daarom een oproep aan onze lezers en volgers.

Fiif Fryske fû-skoallen lansearje Taalryk 

Yn jannewaris lansearje fiif skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Fryslân ‘-Taalryk-’. Dy skoallen jouwe eksplisyt omtinken oan sterk en ferbûn taalûnderwiis. Yn de deistige ûnderwiispraktyk betsjut it, dat de talen ek in plak hawwe by oare fakken en dat der omtinken is foar wrâldboargerskipsfoarming.  In januari lanceren vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland ‘Taalryk’. […]