Waadhoeke herziet WOZ-waarden van 1300 dijkwoningen

Het college van B&W heeft besloten de WOZ-waarden van ruim 1300 dijkwoningen te herzien. De waarde van de grond van het waterverdedigingswerk wordt  niet volledig meegerekend in de WOZ-waarde over 2017. Wanneer het verschil tussen de oude en herziene WOZ-waarde meer dan 20% bedraagt en minimaal € 5.000,-, worden de eigenaren/gebruikers ook gecompenseerd over de jaren 2013 tot en met 2016.

Aanleiding voor dit besluit is een aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-waarden 2017 van bewoners van de Oudebildtdijk, die verwijzen naar een zaak in de gemeente Nieuwkoop. Daar deed de Hoge Raad een uitspraak over zogenaamde ‘waterverdedigings- en beheersingswerken’. De Raad oordeelde dat de grond die bij het waterverdedigingswerk hoort, grotendeels niet meegerekend moet worden in de WOZ-waarde van het perceel.

Niet alleen de Bildtdijk

In verband met het gelijkheidsbeginsel worden niet alleen de aanslagen van de bewoners van de Oudebildtdijk die een bezwaarschrift indienden, herzien. Alle aanslagen 2017 in het grondgebied van de gemeente Waadhoeke waarop deze uitzonderingsregeling van toepassing is, worden herzien. De gemeente Waadhoeke heeft nu alle gronden in de gemeente geïnventariseerd die door Wetterskip Fryslân als waterbeschermings- of beheersingswerk  zijn aangewezen. Het gaat in totaal om ongeveer 1300 percelen in Waadhoeke.

Niet alleen echte dijkwoningen

Het gaat daarbij niet alleen om woningen of percelen op een zichtbare dijk. Maatgevend is of de gronden onderdeel uitmaken van de kaart van het Wetterskip (de zogenaamde legger) en dat de waterschapsregeling met verboden en verplichtingen (de zogenaamde keur) erop van toepassing is.

Niet alleen 2017

In de aanslagen 2018, die eind maart verzonden worden, worden voor de 1300 dijkwoningen de herziene WOZ-waarden gebruikt. De WOZ-waarden worden verder met terugwerkende kracht herzien voor de jaren 2013 tot en met 2016. Voorwaarde voor compensatie is daarbij een wettelijke beperking dat een aanslag alleen wordt herzien als het verschil tussen de oude en de gecorrigeerde waardering minimaal 20% is met een minimum van € 5000,-.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het kost veel werk en tijd om voor 1300 objecten de aanslagen van 2013-2017 te herzien. Het streven is om de herzieningen in de loop van 2018 af te ronden. Alle eigenaren/gebruikers die het aangaat, krijgen dit jaar persoonlijk bericht. Zij hoeven geen actie te ondernemen.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!