,,Ik hoorde het Jodinnetje snikken”

Op veel zolders en in archieven in heel Friesland liggen verhalen over de Tweede Wereldoorlog te verstoffen. Schrijver Jacob Stelwagen verzamelde ze in een boek. Ried  ,,Doe’t myn earste boek ‘Bommen op Saakstra’s brug’ útkaam, kamen der minsken by my mei noch mear ferhalen oer de oarloch. Dy ferhalen haw ik bondele en dy steanr […]